VI. Salkaházi-bál

Gábor Bertalan | 2022. május 14.
VI. Salkaházi-bál

Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel (Teréz anya), mottó jegyében rendezte meg a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont szülői szövetsége immár a VI. Salkaházi bálját, az új iskolaépültben viszont az elsőt.

A nagyidai Ilosvai Selymes Péter néptáncegyüttes műsora után Fazekas Mónika szövetségi elnöknő köszöntője következett, majd elhangzott a vasárnap evangélium üzenete, mint mindig, most is címzetten.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 13,31-33a.34-35) Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Abban az időben, amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett: „Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti.
Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”

Ki tagadná? Nagyon fontos a szeretetet. Ám a „szeressétek egymást”-hoz hozzátartozik a mondat második része is: „Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást!” Ennek van igazán súlya és ereje! Úgy kell szeretnünk egymást, ahogyan az Úr Jézus szeret minket. 

Május 15-én tíz új szenttel gazdagodik az Egyház. Ferenc pápa a Szent Péter téren szentmise keretében szentté avatja többek mellett Charles de Foucauld-t. Az ő lelki öröksége nyomán jött létre a Jézus Kistestvérei férfi, illetve női szerzetesközösség.

Charles de Foucauld egyszerűen így szerette nevezni önmagát, kifejezve ezzel identitását és azt a szándékát, hogy minden nyelvre le lehessen fordítani a nevét. Ez azt a vágyát is tükrözi, hogy egyetemes lehessen, mindenki testvére, egyetlen népcsoporttól, nemzettől sem elválasztva.

Károly testvér életének titkát akkor fedezhetjük fel, ha önmagunk is végigjártuk, vagy járjuk a szüntelen keresés, a rátalálás, vagy a nem találás kerülőútjainak örömét és szenvedését, ráhagyatkozásainkat Istenre. A szeretettől megsebzett szívű ember, Károly testvér, az életet választotta, a szeretet útját az egyszerű, hétköznapi életben: a rejtett názáreti utat. Itt találkozhatunk Istennel, aki közel jött hozzánk. Ő mindenkié.

Mit üzen az Egyház Károly testvér szentté avatásával a ma emberének a 21. században? Melyek életének azon vonásai, amelyek mindnyájunkat megérintenek?

Károly, hitének elvesztéséről, megtéréséről olyan személyes hangon ír, amely mindig megrendít, és különös istenkapcsolatára utal. „Életem halódni kezdett, vagy a te szemedben inkább már halott volt. Olyan fájdalmas ürességet éreztettél meg velem, olyan szomorúságot, amelyet sohasem éreztem. Kereszténynek neveltek, de 15-16 éves koromban elvesztettem a hitemet.” Ám, magam is megtapasztaltam, hogy az üresség olyan hiány, amely előkészít, helyet ad valaminek, vagy valakinek egy találkozáshoz. Károly testvér ezt írja: „Elkezdtem a templomokat járni hit nélkül, és ezt a különös imát ismételtem: Istenem, ha létezel, add, hogy megismerjelek.”

Marokkói útja során az iszlám rendkívül nagy vihart kavart benne: „Látva ezt a hitet, ezeket az Isten állandó jelenlétében élő embereket, sejteni kezdtem: kell lennie valaminek, ami nagyobb és igazabb, mint a világi foglalatosságok.”

A visszatalálás öröméről gyengéd, szerelmes szavakkal vall: Abban mutattad meg szeretetedet, hogy nem voltam, és létre hívtál. Tőled távol bolyongtam, te visszahívtál, hogy kövesselek, és megparancsoltad, hogy szeresselek. (…) Amint hittem, hogy van Isten, azonnal megértettem: nem tehetek mást, mint hogy egészen érte éljek. (…) Csak egyetlen dolog fontos, hogy ott legyek, ahol ő akarja.”

Károly testvér szerzetesi hivatása ugyanabban az órában született, mint a hite. A szeretet utánozni akar. Olyan misszionárius lett, aki nem szavakkal prédikált, hanem szeretetével, életével „a jóság apostola” lett. „Ez életem titka. Elvesztettem szívemet ezért az 1900 évvel ezelőtt keresztre feszített Názáreti Jézusért, és azzal töltöm életem, hogy igyekszem követni őt.”

Mit üzen az Egyház azzal, hogy a szentek sorába emelte Károly testvért, egy olyan embert, aki az eredményesség, a siker helyett egyedül marad, nem talál társakra, sőt, értelmetlen halála talán megbotránkozást vált ki, mert azok gyilkolják meg, akikért élt? Egy „sikertelen élet szentségét” ünnepeljük május 15-én. Azt, hogy halálával szeretete beteljesedett, hagyta, hogy Isten kifossza. Csak a szívünkkel és a hitünkkel érthetjük meg, amit halála napján írt le: „Megsemmisülésünk a leghathatósabb eszköze annak, hogy Jézussal egyesüljünk, és hogy a lelkek javára legyünk.”  Megváltótársakká csak az emberi tehetetlenségünk elfogadásával válhatunk.

Károly testvér a 21. század embere elé élte, hogyan lehet Isten jelenlétében élni, találkozni, és mindent megosztani vele. Isten közel jött, velünk van, és értelmet ad hétköznapjainknak. A szent és a profán elválaszthatatlan abban a Názáretben, ahol élünk.

Hol van az én Názáretem, amit lassan már negyven éve épít Jézus a szívemben? – kérdezte.

„Názáret ott vanírja Károly testvér –, ahol az ember dolgozik, alávetettségben él. Ez olyan ház, ami a szívben épül, vagy még inkább, amit, ha hagyjuk, Jézus épít bennünk.”

– Názáret ott van, ahol párbeszédbe kezdek, és közel megyek azokhoz, akik mások: a világnézetük, az ízlésük, a hitük vagy a hitetlenségük miatt. Nem akarom meggyőzni őket az én igazamról. Egyszerűen meghallgatom őket.

– Názáret ott van, ahol észreveszem a kis dolgokat: kinyílt az első hóvirág a kertemben, örülök egy gyermek mosolyának, a kenyér illatának, ami kiárad a pékségből. Istennel kerülök párbeszédbe így is.

– Názáret ott van, ahol nem csak a testvéreimmel ünnepelek, hanem körülüljük az asztalt a vendégségbe hívott, régről ismert és megvetetté vált lánnyal és drogos testvérével. Nem akarom kioktatni és megtéríteni őket.

– Názáret ott van, ahol felfedezem a lenézettek értékeit: milyen jól tud hajat vágni, verset ír és szaval az intézeti ünnepeken, szeretne egyszer hegedűt a kezébe fogni.

Károly testvér olyan ember volt, aki szeretetté tette a vallást. Jelmondata: „Jézus – Szeretet.”

Igaz, hogy követők nélkül halt meg, de életének titka, hogy akkor alapított és alapít ma is, amikor egymás testvéreivé válunk. Számos lelki család, szerzetesközösségek követik elénk élt rejtett názáreti életének útját.

Magyarországi barátaink október utolsó hétvégéjén szívesen meglátogatnának bennünket – házastársakat, hogy a hétvégét egy közeli csöndes helyen együtt töltsék velünk. Minden házaspár számára külön szobát, tehát szállást, étkezést, teljes kikapcsolódást biztosítunk. Jelentkezni Nagy István igazgató úrnál, vagy a 0905 58 66 25 telefonszámon.

1245. kán. – A megyéspüspöknek az Egyházi Törvénykönyv 87. kánonjában említett jogát fenntartva, a plébános megfelelő okból és a megyéspüspök előírásai szerint egyes esetekben felmentést adhat az ünnep vagy a bűnbánati nap megtartásának kötelezettsége alól, vagy engedélyezheti annak helyettesítését más vallásos cselekedettel; ugyanezt megteheti a pápai jogú, klerikusi szerzetes intézmény vagy az apostoli élet ugyanilyen társasága elöljárója is saját alárendeltjei és az éjjel-nappal a házban tartózkodó egyéb személyek vonatkozásában.

Tekintettel iskolaközpontunk első ünnepi báli alkalmára, hogy valóban felszabadultan, örömmel, lelkiismeret furdalás nélkül tudjunk szeretetben együtt lenni, a vasárnapi szentmise kötelezettsége alól kivételesen felmentést adok - mondta a helyi esperes-plébános - azzal, a kikötéssel, hogy akinek erre a lehetősége lesz, az egy hétköznapi szentmisén való részvétellel pótolja a szentmisén való részvételt.

FOTÓgaléria itt: