Prófétás igehirdetés

Gábor Bertalan | 2022. augusztus 13.
Prófétás igehirdetés

Bodollón 2022. augusztus 13-án Gábor Bertalan esperesplébános vezetésével a Mária Rádió élőközvetítésében a szokásos lelki program szerint ismét megtartottuk a Fatimai engesztelő imatalálkozót.

A szentmise a kért és a rádióhallgatók szándékaira lett bemutatva. Orgonált és az énekeket vezette – Bányász Emőke, okleveles kántornő. A rádió és képi közvetítést Kuzma Norbert és Király Antal okleveles mérnökök vezették, akiknek ezúton is köszönjük nagylelkű áldozatkészségét.

A jelenlevők, mint mindig, úgy most is, délután 3 órakor a Mária Rádió élőközvetítésében együtt imádkozták az irgalmasság rózsafüzérét - kérve nemzeti szentjeinket, a mennyország boldog lakóit, támogassanak bennünket, mindenekelőtt gyermekeinket, hogy életútjukon el ne fáradjanak! Kétségtelen ugyanis, hogy olykor rémes körülöttük a világ, de merjenek felemelt fejjel lépkedni és bátran szemlélni Urunk, Jézus irgalmas Szívét: „Bízzatok, én legyőztem a világot!” (Jn16,33).

Amint tudjuk - a Szűzanya, 1917. május 13-án, az első fatimai jelenésekor, arra kérte a három pásztorgyermeket, hogy minden hónap 13. napján jöjjenek el a megadott helyre imádkozni. Az első három alkalom után - augusztusban - azonban erre nem került sor.

Augusztus tizenharmadikán ugyanis már kora reggel hatalmas tömeg, mintegy tizenöt-húszezren érkeztek Cova da Iriába. A zarándokok rózsafüzért imádkoztak és szenténekeket énekeltek, de a gyermekeket a szülők, egyik pillanatról a másikra, a hívők nagy csalódottságára, a nagy tömegből kimentve, hazahívták. Az emberek hiába várták visszatérésüket, a három pásztorgyermeket ugyanis letartóztatták. Csak augusztus 15-én este engedték őket szabadon, közben ígéretekkel és életveszélyes fenyegetésekkel próbálták megtudni tőlük a „titkot”, amelyet a Szűzanya rájuk bízott.

Később Lúcia nővér, mivel az emberek számtalan szűnni nem akaró, újra meg újra feltett kérdésekkel árasztották el: a jelenésekről, a látnokokról, a kapott Üzenetről és az abban elhangzott kérésekről, ezért a nővér a Szentszék felhatalmazását kérve - amit meg is kapott - megjelentetett egy írást, amelyben átfogó választ adott mindezekre. Így született meg „A fatimai üzenet felhívásai” című műve.

Írásában Lúcia nővér egyenként elemezte az égi Üzenet felhívásait. Ezek között a tizenharmadik helyet foglalta el a Szűzanya 1917. augusztus 19-i felhívása: „Imádkozzatok, sokat imádkozzatok, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek kerül a pokolba. Nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük”.

Mi itt Bodollón, ennek a kérésnek is igyekeztünk eleget tenni. Immár 237. alkalommal találkozunk. Egy küldetést igyekszünk teljesíteni, amelyet embertársaink javára cselekszünk. A küldetés Krisztus Urunk missziójának folytatása a földön. A Szűzanya együttműködésre hív bennünket, Fia, Jézus Krisztus, megváltó művének végrehajtásában, vagyis a lelkek megmentésében. Isten tudatos munkatársai lehetünk a világ tökéletesebbé tételében.  Küldetésünknek három eleme van: az ima, az áldozat és a szeretet.

Imádkoztunk, hogy tudjunk áldozatot hozni a szeretet teljességében. Imádkoztunk, hogy Isten országa egyre teljesebb legyen köztünk, bennünk és általunk. Ne felejtve, hogy ott ahol Istennek tetsző életigyekezet van – ott egyre teljesebb lesz az Isten országa.

A szentmise méltóságteljes bemutatására és az azon való gyümölcsöző részvételre a közismert csíksomlyói ének bodollói változatának éneklésével készültünk.

 A szentmise végén Király Antal, templomatya mondott köszönetet és közölte, hogy Szepsiben 2022. augusztus 14-én, vasárnap 9:30 órakor a fogadalmi kápolnánál, szent Rókus tiszteletére ünnepi szentmise kezdődik, ahol az utóbbi két évben ünnepélyesen megemlékezünk a koronavírus-járvány közelmúlt áldozatairól, de hálát adunk a megmaradásért és imádkozunk napjaink betegeiért is. Ma, korunk új pestise: a koronavírus-járvány különböző variánsai mellett, a kábítószer, az alkohol, a testiség, a szerencsejátékok szenvedélye és a szekták sokasága szedi áldozatát népünk körében is. E szent helyen közösen imádkozunk mindazokért is, akik szenvednek miattuk, akik felszabadításukon fáradoznak, nem utolsó sorban a fiatalokért, hogy bölcsen, erős akarattal elkerüljék korunk szenvedélyeinek fondorlatos csapdáit.

 Tisztelettel hívtunk és vártunk mindenkit, aki fontosnak tartja a megmaradást és az értékek átadását, nemzedékről - nemzedékre.

 Makrancon, a templombúcsú kapcsán 2022. augusztus 21-én vasárnap délelőtt 9 órakor szlovák nyelvű, féltizenegykor magyar nyelvű ünnepi szentmise lesz, amelyet ünnepi körmenet zár a közelmúltban megtalált és restaurált Szent Jobb-szimbólumon kihelyezett Boldog IV. Károly és az első szent magyar család ereklyéivel.

 Itt, Bodollón legközelebb szeptember 13-án, hétfőn találkozhatunk a szokott időben, tehát délután félötkor. Köszönjük, hogy a Szűzanya kérésére ezt a koraestét is együtt töltöttük. Köszönjük, hogy az Ő kérésének eleget téve - immár 237. alkalommal találkoztunk.

 Mai szentmisénk is a hálaadás-sorozatunk folytatása volt, annak tudatában, hogy az ünneplés és a dicsőítés csakis és kizárólag annak szól, aki megteremtett és minden gyengeségünk és gyarlóságunk ellenére meghívott bennünket. Mindnyájunkra érvényes Szent Pál apostol megállapítása: „Isten kegyelméből vagyok az, aki vagyok.“ (1Kor 15,10).

 Amint tudjuk, a minap Ferenc pápa Kanadában volt apostoli látogatáson volt, ahol többek között ezt is mondta: „Az Egyház is anya. Sosem volt ugyanis történelmében olyan időszak, amikor a hitet ne anyanyelven, ne az anyák és a nagymamák nyelvén adták volna tovább. Viszont fájdalmas örökségünk egy része abból ered, hogy az őslakos nagymamákat megakadályozták abban, hogy a hitet saját nyelvükön és kultúrájukkal adják tovább. Ez a veszteség kétségtelenül tragédia, de itteni jelenlétetek az ellenálló képesség és az újrakezdés tanúsága, a gyógyulás felé vezető zarándoklaté, a szív Isten felé való megnyitásáé, aki meggyógyítja közösségi létünket.”

 Kedves nagymamák és nagypapák – folytatta a pápa – ne felejtsétek el, hogy szívetek olyan forrás, amelyből a hit élővize folyik, amellyel gyermekeitek és unokáitok szomjukat olthatják. Nagyon fontos a ti helyetek a családban és a társadalomban, nemcsak fizikai, hanem szellemi értelemben is. Ti vagytok az első hithirdetők. Tőletek tanulják meg, hogy az evangéliumot a gondoskodó gyengédségen és az életbölcsességen keresztül kell és lehet hatékonyan továbbadni. Az élő, eleven hit ritkán születik úgy, hogy magunkban könyvet olvasgatunk a nappaliban. Az élő hit a családi légkörben, az otthon és az iskola fészkében, az anyák nyelvén, a nagymamák édes tájszólású énekével adódik tovább.

 Örülünk, hogy itt Bodollón is sok nagyszülőt és dédszülőt látunk – a határ mindkét oldaláról! Köszönjük! Köszönjük nekik, és azt is el kell mondani mindazoknak, akiknek otthonában, a családjában idősek vannak, hogy: kincsek ők! Falaink között az élet forrását őrizzük; vigyázzunk rájuk, mint a legértékesebb örökségre, amelyet szeretni és őrizni kell.

 Köszönjük a Gondviselésnek papjainkat és áldott időseinket. Szívből kívánjuk, hogy rohanó világunkban továbbra is bátran és megalkuvás nélkül tanúskodjanak Isten országáról és Urunkról, Jézus Krisztusról, aki életével és halálával kinyilatkoztatta országa igazságát. Szavuk, magatartásuk legyen a jövőben is igen - igen, nem - nem, világosan megkülönböztetve Isten igazságát ennek a világnak a hamisságától. Adja meg nekik az Úr a Szentlélek különös kegyelmét, hogy életük - kortársaik számára - prófétás igehirdetéssé váljon.