Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok...

Gábor Bertalan | 2022. november 29.
Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok...

2022. november 29-én hálaadó szentmisére gyűlt össze Makranc község hívőnépe, hogy a helyi önkormányzat és az egyháztanács közös összefogásában Dr. Szalay László, nagyidai plébános, Pásztor Lorenzo karitász-lelkipásztor, Gergely Péter káplán és Gábor Bertalan esperes-plébános részvételével, hálát adjanak a közelmúltban kapott lelki, szellemi és anyagi javakért. Az egyházközség temploma kívülről, a BGA, az önkormányzat és az adakozók jóvoltából teljesen megújult, a vendég atyák jubileumot ültek, László atya, a falu szülöttje a 70. születésnapját, Lorenzo atya az 58.-at, az új polgármester a 30.-at.

 Az időközi helytósági választáskor a falu közössége JUDr. Szalay Gábor személyében új polgármestert és régi-új képviselőtestületi tagokat választott. A leköszönő Mgr. Lacko Mária több ciklusban állt a falu élén és vezette a társadalmi életet, amiért a szentmise végén külön köszönetben és elismerésben részesült. Emlékbe a templom féltve őrzött kincsének a - híres-neves - négyes ereklye Molnár Krisztina, ceruzarajzát kapta. Szmolnyiczky sz. Takács Anna a több évtizedes hűséges és odaadó sekrestyési szolgálatáért a megbecsülés virágszálait.

 A napi evangélium kapcsán jó volt hallani az ujjongva hálát adó Úr Jézus kitörő örömét, aki megnyitva az eget, szinte szemmel láthatóvá tette a Szentháromság belső életét, azt a gyöngéd és odaadó, ártatlan tisztaságban égő ősszerelmet, amely minden élet forrása a mennyben és a földön. Ez az az ismeret, amelynek kinyilatkoztatásáért Ő a világba jött, és egyszer s mindenkorra leszámolt a magányos zsarnok és a személytelen világprogram-istennel, a mozdulatlan mozgatóval, a sorssal és a végzettel. Vagyis az igazi istenismeret nem más, mint a kultúra élete, az élet kultúrája, részvétel Isten benső életében, bekapcsolódás az isteni személyek közti szeretetáramba, amely átjárja az egész világmindenséget, a közjót, az egész társadalmat.

 Adja Isten, hogy hasonlóképpen, mint a múltban, úgy a jelenben és a jövőben is, mindnyájan ki-ki a maga helyén és küldetésében Noéként, Mózesként vagy Áronként, a bölcsek és az okosak közé tartozzunk, akik - felismerve az idők jeleit - megsejtsük a mennyek országának titkait. Ajándékozzon nekünk továbbra is gyermeki bizalmat, feltétel nélküli ráhagyatkozást, amely elvezet minket arra az igaz ismeretre, amit nem képes elérni sem a tapasztalatokból nyert tudás, sem a logikai következtetés. Vagyis mi is merjünk akár a nevetség tárgyává is válva, bárkát építeni, fészket rakni, létrehozni olyan családi otthont, egyházközségi, falu és különböző szeretetszövetséges kisközösségeket, amelyben nem a világ, de az evangélium hirdette értékrend a mérvadó, mert ez nem enged elsüllyedni a szennyes árban, hanem a széllel és a hullámokkal is dacolva fennmarad, elérve így az öröklét partjait.

 A Boldogasszony közbenjárására, Szent István Király, Boldog, Gizella, Szent Imre és Boldog IV. Károly Király esedezésére, adja meg az egyházközség és a faluközösség minden tagjának és vezetésének, hogy szívünk a jövőben is elteljék Isten fölséges ismeretével és továbbra is megtapasztaljuk a prófétai szavak igazság: „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok.” (Lk 10,21-24).