Áldott légy, Atya és Fiú és Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, élő, igaz Isten…

Gábor Bertalan | 2022. június 19.
Áldott légy, Atya és Fiú és Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, élő, igaz Isten…

2022. június 19-én Szabó Nóra Sára, orsolyita hitoktatónővér előkészítésében 15 gyermek járult Szepsiben az idén először szentáldozáshoz a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont szervezésében. Az ünnepség szülői áldással vette kezdetét. Az ünnepi menetben a gyermekek egy-egy szál szegfűvel a kezükben a szülőktől kísérve járultak az oltárhoz, ahová elkísérte őket az iskola vezetése, valamint az osztályfőnöknő és az alsó tagozat több diáktársa is, akik Nagy Imre, Nagy Éva és Nová Mária pedagógusok zenei kíséretében tették széppé és emlékezetessé ezt a nem mindennapi eseményt.

 Amint tudjuk, Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorán előbb azt állította, hogy Ő mindent tudtul adott övéinek, nem sokkal később viszont azt mondta nekik, hogy még sok mondanivalója lenne számukra. E látszólagos ellentmondás feloldása abban van, hogy az Úr Jézus által adott kinyilatkoztatást a Szentlélek egy más szinten folytatta. Nem új igazságokat közölt, hanem az Úr Jézus tanításából – aki maga az Atya üzenete – vette mindazt, amit mondott. A Szentlélek eljövetele nélkül ugyanis az Úr Jézus igéje és az Atya igéje nem lehetne teljes, igazi, egyetemes örömhír, mivel az Úr Jézus tanításából a legmélyebb és legizgalmasabb, de rejtett valóság csak fokozatosan kerül a felszínre: az Atya és a Fiú kapcsolata, a Szentlélek által lesz érthető, tapasztalható és megélhető.   

 Az Úr Jézus egész tanítása, s főként ígéretei érvényüket vesztenék, sőt visszájukra fordulnának a nélkül a Szentlélek által kinyilatkoztatott igazság nélkül, hogy Jézus Krisztus az istenség második személyeként egylényegű az Atyával és a Szentlélekkel. Ezzel egyben az is feltáródik, hogy kicsoda nekünk Jézus Krisztus: nem csupán próféta, vallásalapító, hanem Isten, aki magára vette a mi emberi természetünket. Sőt, feltárta azt is, hogy milyen értéke van az Ő megtört Testének és az Ő kiontott Vérének, amelyet bűneink bocsánatára vehetünk magunkhoz.

 A Szentlélek működésének lényege tehát az, hogy a jézusi kinyilatkoztatás mélyszerkezetét, a három isteni személy egymáshoz és hozzánk való viszonyát nyilvánítsa ki mindabban, amit az Úr Jézus mondott és cselekedett, s a felszínre hozta a szentháromságos életet a keresztény közösség hétköznapjaiban.

 A Szentlélek a személyesség, a személyes kapcsolatok felragyogtatója is, mert Ő maga a Szeretet, aki Isten szentháromságos életét nyilatkoztatja ki nekünk a szeretetteljes szerelemben és barátságban, a hitvestársak, a szülők és a gyermekek közti kapcsolatban. Sőt, a mennyországot, mint az Istennel és egymással való örök szeretetkapcsolatok boldog szövedékét kínálja fel nekünk. Ennek a titoknak a megértésére igyekszik tanítani és nevelni az egyházi iskola, amiért ismételt köszönet és hála a szülőknek, a nevelőknek, a pedagógusoknak és a lelkipásztoroknak. A szentmise végén a Nagy István, iskolaigazgató által a Boldog Sára testvér templomi képe elé elhelyezett virágcsokor és a csíksomlyói emlékfa előtt zengő Boldogasszony-ének is ezt szimbolizálta.

 Természetesen köszönet és hála elsősorban a mennyei Atyának, aki szent Fiad által kinyilatkoztatta nekünk irántunk való szeretetének mérhetetlen mélységeit. Köszönet és hála Urunknak, Jézus Krisztusnak, akik halála és feltámadása, valamint a Szentlélek elküldése által Isten belső életének részesévé tette az egybegyűlteket. Köszönet és hála a Szentléleknek, akiben képességet kaptunk, hogy Isten szeretetével viszont szeressük az Atyát és egymást. Köszönet és hála, hogy Isten kegyelméből szelídül a Salka-falka. Köszönet és hála, hogy nemzedékről nemzedékre hittel mondjuk és valljuk: áldott légy, Atya és Fiú és Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, élő, igaz Isten!