A perényi templom

| 2015. április 9.

A perényi templom


     Község Abauj-Torna megye csereháti járásában. Magyar nyelvű lakosai régi német telepesek s ha egyik-másik családi névből (Kiéri, Volentir, Rabatín) következtetni lehet, a francia határszéléről kerülhettek ide. Hajdan néhány, a Hernád balparti vidékén fekvő község (Gönc, Vizsoly stb.) lakosaival együtt ?a királyné németjeidnek hívták őket.
     Úgy templomának, mint plébániájának keletkezési idejét homály fedi. A mennyiben azonban a XIV. századbeli (1334) pápai tizedek lajstromában mint adózó plébánia szerepel, nem bizonyos, váljon jelenlegi temploma azonos-e az akkorival, mert a hagyomány ennek keletkezését a cseheknek tulajdonítja a Hunyadyak idejéből.
     E hagyománynak s esetleg még az előző korban való keletkezésnek megfelelni látszik a támpillérekkel ellátott gótstílusú szentély, melyhez a jelenlegi hajót, tornyot nem a megfelelő stílusban, újabb időben a község volt földesura, a széplaki és enyickei br. Meskó-család építtette.
     A templomot 1746-ban id. br. Meskó Jakab vette vissza a reformátusoktól s ekkor szentelték fel a Szt. Háromság tiszteletére. És mert a hagyomány szerint 200 évig voltak birtokában a reformátusok, nagyon valószínű, hogy a Bocskay-féle zavarok alkalmával jutottak hozzá s akkor szűnt meg a plébánia is.
     A templom visszafoglalása után a hitközség, mint leányegyház az enyickei anyaegyházhoz tartozott, míg 1761-ben báró Meskó Jakab a jelenlegi plébániát újra alapította.
     Perénynek első plébánosa Ruzsbárszky Márton volt, 1761-től vezetik a plébánia anyakönyveit.
     Az egykori fiókközségek, mint H.-Németi, Szurdok, H.-Petri, H.-Vécse, Szőlled és Radvány elszakíttatván az anyaközségtől, jelenleg csak Hym tartozik hozzá.
     Hymben Szt. István, első magyar király tiszteletére épült templom van, melynek alapítási ideje ismeretlen. Annyi bizonyos, hogy Hym a XIV, században mint plébánia szerepel; sót a hagyomány klastromról is beszél, melynek helyét is megjelöli. A templom 1772-ben a reformátusoktól visszakerülvén, azt az egykori hymi birtokosok, a Korponay és Márczy családok hozták rendbe.

Sorrendben így következnek a perényi lelkészek:Ruzsbárszky Márton (1763-1767)
Gasparovics Lőrinc (1767-1791)
Sztrakkel Gáspár (1792-1821)
Tantzer József (1821-1862)
5 Ruby Sebestyén (1862-1883)
Benkő János (1883-1902)
Gaal Homoky Lajos (1902-1927)
nemes Hoczmann V. Ágoston (1927-1945)
Kravjansky Aloiz (1945-1948)
Benkő István (1948-1951)
Eperjesi István (1951-1955)
Sedlák Imre (1955-1994)
Varga Branislav (1998-