A mennyei seregek egész kara...

Gábor Bertalan | 2023. szeptember 13.
A mennyei seregek egész kara...

Hála Istennek, 2023. szeptember 13-án immár 250. alkalommal végeztünk engesztelő imatalálkozót Bodollón a Sarlós-Boldogasszony filiális templomban, ahol a szentmise főcelebránsa, főtisztelendő Bereczkei Miklós, sárospataki plébános atya, címzetes esperes, Szent Péter és Szent Pál apostolokról nevezett kácsi apát úr volt.

Orgonált és énekeket Bányász Emőke, okleveles kántor vezette. A technikai munkatársak – Kuzma Norbert és Király Antal, okleveles mérnökök, valamint Melega Mária, Cehelnik István és Simko Imre a Mária Rádió önkéntesei voltak.

A szentmise az imát kérők szándékára lett bemutatva. A zarándokok ismét számos kérést fogalmaztak meg. Mivel felolvasásuk több időt vesz igénybe, ezért azok a rádióközvetítés előtt hangzottak el. A szentmisének végtelen értéke van, így annak hatékonysága felől senkinek se legyen kétsége. Mindenki annyi kegyelmet nyer és kap, amennyire készségessé teszi önmagát a kegyelem befogadására. Ezt segítette elő a közös rózsafüzér-imádság, önmagunk felajánlása és az engesztelés a bűnökért, amelyeket Isten szeretete, embertársaink és önmagunk ellen elkövettünk. Kértük a kedves híveket, hogy a már régebben kiosztott emlékképekről imádkozva csatlakozzanak a közös imádságba.

A szentmise méltóságteljes bemutatására és az azon való gyümölcsöző részvételre a közismert csíksomlyói ének éneklésével készültünk. Az „Óh, én édes jó Istenem…” kezdetű ének, bodollói változatát énekeltük.

A szentmise végén Király Antal, templomatya köszöntötte az egybegyűlteket és ismertette a közeljövő eseményeit. Templomunk felszentelési titulusára emlékeztetve - mondta - ismét tudatosítjuk, hogy a Szűzanya a Gábor angyallal való találkozása és igenjének kimondása után felismerte, hogy meg kell látogatnia idős rokonát, Erzsébetet, aki rászorult az ő segítségére. Szűz Mária elindult hozzá, vállalva a nehéz és kockázatos utat. A két asszony, Isten leányai, megnyílva Isten akaratának, boldogan találkoztak egymással.

Mi is örültünk annak, hogy ismét együtt lehettünk! Megköszöntük, hogy legyőzve félelmünket ismét vállaltuk az utazás fáradalmait. Lélekben köszöntöttük Bartal Károly Tamás, jászóvári emeritus apát urat is, aki napokban töltötte be 90. életévét. Természetesen köszöntöttünk minden megjelent lelki atyát is, de mindenekelőtt főtisztelendő Bereczkei Miklós, sárospataki plébános atyát, címzetes esperest, Szent Péter és Szent Pál apostolokról nevezett kácsi apát urat és a kíséretében levő Árpád-házi Szent Erzsébet rend kedves-nővéreit.

Engedtük, hogy mindnyájunkat ismét megérintsen a két édesanya találkozása, és megértsük: az ember szíve és lelke akkor van a helyén, ha kész megnyílni az Isten üzenetére. Imádkoztunk Európa népeinek lelki megújulásáért is, hogy hitvalló, az Egyház tanításáról tanúságtevő, Isten országának hűséges keresztény építői legyünk. Imádkoztunk az új iskolaévet kezdő fiatalokért, a pedagógusokért és a nevelőkért, valamint a gyermekekre váró és vágyó családokért is. Támogattuk azok kérését is, akik ma is azért zarándokoltak templomunkba, hogy kiesdjék egy-egy újszülött világra jöttét. Az első tizedet a Bodolló-i, második tizedet Szepsi, a harmadik tizedet Krasznokvajda-i , a negyedik tizedet a sárospataki nővérek, az ötödik tizedet a Makranc-i hívek képviseletében imádkoztuk.

Az Eucharisztia jelentése: „hálaadás”. Az eucharisztikus himnuszunk 4. versszaka, amelyet ma is énekeltünk, így hangzik: „A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa, most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga”. Adja Isten, hogy Ferenc pápánk Budapesten fogalmazott kívánsága szerint: a Kereszt legyen számunkra továbbra is a híd a múlt és a jövő között. Ragaszkodjunk továbbra is gyökereinkhez, amelynek éltető nedve a vallásos érzés. De, el ne felejtsük - a földbe szúrt kereszt nemcsak arra indít bennünket, hogy jól is hív, hogy ne elégedjünk meg csupán gyökereinkhez ragaszkodni, de merítsünk a forrásból és adjunk inni mindazoknak, akik korunkban szomjazzák az igazságot, a békét, a sorsközösség vállalást.

Köszönjük Miklós atya, a kedves-nővérek és a határ túl oldaláról érkezők áldott jelenlétét. Örömmel jeleztük, hogy szombaton Stanislav Stolárik, rozsnyói megyéspüspök úr vezetésével szlovák nyelvű zarándoklat lesz Mátraverebély – Szentkútra, ahová Nagykaposról Szepsin keresztül autóbusz indul. Ezzel is kifejezve összetartozásunkat és hovatartozásunkat Istenhez, egymáshoz, a Fájdalmas Anyához és a Mennybe-felvett Boldogasszonyhoz.

Az Úr Jézus különös kegyelme vezessen továbbra is mindnyájunkat, oltalmazzon minket a Boldogasszony, Árpád-házi Szent Erzsébet, szent Miklós és a mennyei seregek egész kara legyen hathatós közjárónk.