A jánoki templom

| 2015. április 9.

A jánoki templom


A jánoki templom, a plébánia és az ide tartozó 2 leányegyház múltjáról nem lehet sokkal többet tudni, mint a mennyit az egyházlátogatási okmány foglal magában, miután az 1835. év ápril hó 29-én uralkodott nagy tűzvész alkalmával nemcsak az egész község, hanem maga a plébánia is teljesen elhamvadt, sőt a mennyiben a plébánia-lak paticsból volt építve, annyira elpusztult, hogy az anyakönyvek legnagyobb része elveszett az egyház és plébániára vonatkozó minden adattal és följegyzéssel együtt.
Mint az egyházlátogatási följegyzés említi, valószínű, hogy ezen kisded községnek már a mohácsi csata előtt volt temploma; de hogy kinek buzgósága emelte, azt nem tudni. A vallási villongások korában a jánoki templom is a reformátusok kezébe került és a zsarnói református hitközséghez tartozott 1767-ig, mely idő alatt felette megrongálódott.
1768-ban bizonyos Jánoki családból származott Péter, szövetkezve Péchy Volfganggal, e templomot a kath. hívek részére a reformátusoktól visszahódította és kijavíttatta. A kijavított templomot azután több jámbor jóltévő belsőleg fölszerelte.
Az így kijavított és fölszerelt templomot 1768. évi december 21-én áldotta meg Bideskuty János, szepsii kerületi alesperes Szűz Mária tiszteletére, mely napra apostoli brevével teljes búcsút nyert. Azonban Páter Gulyás Kristóf nem tudni mi rendű áldozópap ? halála után, ki itt mint helyi káplán működött, ezen breve Szikur Ferenc, szepsii kerületi alesperes kezébe került s ott nyoma veszett. Ezen időtől fogva csak szokásból tartják Sz. Mária születése napján a búcsút.
A jánoki templom nagyon kisszerű, ? egy kis kápolnához hasonló, mely egész 1901. évig csak fatoronnyal volt ellátva. Kőtornyot 1901-ben kapott. Bár maga a hitközség is csekély, mégis a kisded templom az ájtatoskodók felét sem képes befogadni.
Jánok községben nem volt mindig plébánia, mert míg a nagy egri egyházmegyéhez tartozott ? többnyire mint helyi káplánság részint a buzitai, részint a somodi plébániához tartozott. Önálló plébániává 1788. évben emelték, s első lelkésze Ujházy Ferenc lett 1788?1804.
A templom, mely már-már romhalmaz volt, 1900-ban teljesen rendbe hozták, és a plébánia-lakot is teljesen helyreállították.
Hajdanában tiszta tót-ajkú nép lakta Jánokot; ma Jánok teljesen magyar.
A jánoki rk. plébániához 1 község tartozik mint leányegyház Péder.

A következő lelkiatyák szolgáltak Jánokon:

Tóth János (1804-1835)
Eperjessy Ferenc (1835-1850)
Kercskényi Albert (1850-1858)
Baritsko Endre (1858-1865)
5 Hrisovszky János (1865-1867)
Tamás Mátyás (1867-1877)
Baritsko Endre (1877-1880)
Schönviszky János (1880-1883)
Laczkó Mihály (1883-