A ház megáldása járvány idején

Gábor Bertalan | 2022. január 5.

„Ház-szentelés" járvány idején

 A koronavírus-járvány következtében a pap hiányában, a családfő is elvégezheti a szertartást, a következő módon.

 Ének – Leszállt az ég dicső Királya… KH: 23 A. /1.2.3

 Családfő és a jelenlevők keresztet vetnek: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 Család. Ámen.

Családfő: Békesség e háznak.
H: És minden lakójának.

 Anya - Antifóna: Bölcsek jöttek napkeletről Betlehembe, hogy hódoljanak az Úr előtt. Megnyitották kincses ládájukat, és drága ajándékokat adtak át: aranyat a fölséges Királynak, tömjént az igaz Istennek, és mirhát az Úr temetésére. Alleluja.

 Családfő: Hallgassuk meg az evangélium szent Máté könyvéből. /Mt 2,1-12/

 1Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe 2és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” 3Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsálem. 4Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. 5„Júda Betlehemében – válaszolták –, mert így jövendölt a próféta: 6Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz.” 7Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. 8Aztán elküldte őket Betlehembe: „Menjetek – mondta – s szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki.” 9Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. 10A csillagot megpillantva nagyon megörültek. 11Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

Ezek az evangélium igéi.

Áldunk téged Krisztus.

 Családfő: Imádkozzunk!

Mindenható Atyaisten, te a keresztségben gyermekeiddé fogadtál minket, és Fiadnak, Jézus Krisztusnak testvéreivé tettél. Erősítsd meg a mi vele való közösségünket, és add, hogy családunkban egyetértésben és szeretetben éljünk. Istenünk, védd meg ezt a házat minden rossztól és a bűntől. Áldd meg ezt a hajlékot és mindazokat, akik benne lakunk, hogy neked, mint családi egyház, lelki áldozatokat hozhassunk a szeretet aranyával a szenvedés mirhájával és az imádság tömjénével. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

A családfő szenteltvízzel meghinti a lakókat, a lakás helységeit, esetleg meg is tömjénezi – közben alkalmas ének: 41 – Ó, szép Jézus...Felírás az ajtó szemöldökfájára: Christus Mansionem Benedicat – Krisztus a hajlékot áldja meg.

20 - C + M + B – 22

Családfő - /kitárt karokkal/: A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le reátok és maradjon veletek mindenkor.                                                                   

H: Ámen.

P: Mondjunk áldást az Úrnak.

Hívek: Istennek legyen hála.