A buzitai templom

| 2015. április 9.

A buzitai templom


     A dombon épült régi templom alapítója ismeretlen. Hogy azonban kezdettől anyaegyház volt, azt nemcsak a vidék hagyománya, de a jászóvári premontrei kanonokrend levéltárában őrzött s 1512-ik évről keltezett okmány is igazolja.
     A régi egyház elpusztulása 1526-ban kezdődik a mohácsi veszedelemmel s folytatódik a következő években, midőn a plébániát elfoglalták, a lelkészt elűzték. Így maradt ez állapot hosszú időn át s csak 1740-ben állították vissza a plébániát.
     Mivel pedig a visszaszerzett templom szűk volt, Bárczy Imre és neje, Lánczy Zsuzsanna bőkezűségéből egy új, nagyobb templom alapkövét tették le 1786-ban. Az építés azonban tíz évig szünetelt. Csak 1796-ban kerül tető alá a templom gróf Keglevics József, Szentimrey Pál és neje, Bárczy Anna bőkezű részvéte által. 1797-ben teljesen elkészülvén, szeptember 14-én, a Szt. Kereszt felmagasztaltatásának ünnepén megáldatott.
     1879-ben a templom tetejét és tornyát a tűz pusztította, de még ugyanazon évben helyreállították. A telek, melyen a mostani templom és plébánia épült, baji Patay Sámueltől csere útján jutott az egyház birtokába 1783-ban.
     1800. évben Ő cs. és ap. királyi Felsége, ? miután a régi plébánia úgy elpusztult, hogy annak helyét sem lehetett tudni, egy új plébánia építése a vallásalapból 1306 r. forintot engedélyezett. Ezen új plébánialak egy év alatt elkészült s 1855-ben újra helyreállították. A plébániát 1781-ig szerzetesek bírták. Első plébános Vörös Ignác volt,1781-től 1796-ig.
     A plébániához a következő leányegyházak tartoznak: Alsó- és Felső-Lánc, Resté, úgyszintén a következő tanyák: Baromlak, Czifra, Csebb, Gyula, Kecer-Lyuba, Mélyvölgy, Rózsás, Zsoli-Bérc.
     A leányegyházak közül temploma Felső-Láncnak van a B. Szűz születésének tiszteletére szentelve; 1776-ban lánczi Lánczy Jakab építtette; az ő költségén lett meg is újítva.
     Magánkápolna van Alsó-Láncon Szt. Péter és Szt. Pál apostolok tiszteletére. Emeltette lánczi Lánczy Ferenc 1842-ben.


A következő lelkiatyák szolgáltak Buzitán:Vörös Ignác (1781-1796)
Bilisics János (1796-1819)
Géczy József (1819-1824)
Bárczy Boldizsár (1824-1829)
Horváth József (1829-1880)
5 Entzinger Róbert (1880-1900)
Ignácz János (1900-

Mancos Antal
Eperjesi István
Alexin Szmrecsány
Kern János
Bartko Elek
Gergel Péter