Tartsd meg Isten szentatyánkat...

Gábor Bertalan | 2023. március 13.
Tartsd meg Isten szentatyánkat...

2023. március 13-án tovább folytattuk a Fatimai engesztelő imatalálkozót a Bodollói Sarlós-Boldogasszony filiális templomban. A szentmise főcelebránsa Gábor Bertalan, szepsi esperes-plébános volt, akivel együtt misézett: Fedorka Zsolt, csécsi, Takács Dénes, somodi plébános és jánoki plébániai kormányzó, adminisztrátor és Gergeľ Péter szepsi káplán.

 Orgonált és az énekeket vezette Bányász Emőke, okleveles kántor. Felolvasott Simko Imre rendkívüli áldozató. A közvetítést a komáromi stúdióban Csepregi László, a templomban Király Antal, okleveles mérnök, Cehelnik István és Simko Imre vezette és segítette. A képi közvetítést Kuzma Norbert, okleveles mérnök és leánya Kuzma Zoé Barbara, a szepsi Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont diákja irányította.

 10 éve, hogy Szent Péter utódjaként megválasztották, Ferenc pápát, aki akkor így köszöntötte az egybegyűlteket: Testvéreim, jó estét! Tudjátok, a konklávé kötelessége, hogy püspököt adjon Rómának. Úgy tűnik, a bíboros testvéreim a világ másik végére mentek el érte, de itt vagyunk. Köszönöm a fogadtatást. A római egyházmegyei közösségnek megvan az új püspöke: köszönöm! Először is imádkozni szeretnék emeritus püspökünkért, XVI. Benedekért. Imádkozzunk együtt érte, hogy az Úr megáldja, és a Szűzanya oltalmazza. Induljunk a püspök és a nép közös útján. A római egyház útja ez, azé a városé, amelynek küldetése, hogy szeretetben vezessen minden egyházat. A testvériség, a szeretet, a köztünk lévő bizalom útja ez. Imádkozzunk, kölcsönösen egymásért és az egész világért, hogy megvalósuljon a széles körű testvériség.

 A mi együttlétünk is ezt a célt szolgálta, határon innen és határon túl: elősegíteni a testvériség világméretű kibontakozását, annál is inkább, mivel tudjuk, hogy a szomszédban, Ukrajnában, testvérháború dúl. Imádkoztunk a konfliktus békés rendezéséért.

 Imádkoztunk és emlékeztünk a mártírpolitikusra, Galánthai gróf Esterházy Jánosra is, Isten szolgájára, aki 1901. március 14.-én született Nyitraújlakon és 1957. március 8-án halt meg a Mirovi börtönben. Emléktábláját 5 évvel ezelőtt lepleztük le és áldottuk meg itt Bodollón néhai Palóczi Elek házán, amelyet hajdan a mártír gróf egyik körútja során megtisztelt jelenlétével. Négy éve helyeztük örök nyugalomra özv. Ikrényi született Palóczi Annát, Palóczi Elek megboldogult lányát. Érte is imádkoztunk és az őt gyászolókért. Imádkoztunk, hogy Európa és benne Kelet-Európa népeinek újraevangelizálása egyre hatékonyabb legyen, az által is, hogy a történelem sebeire együtt keressék és találják meg a gyógyulást forrását – Urunkban, Jézus Krisztusban.

 Ráhangolódásként az Ó, én édes Jóistenem kezdetű énekünk bodollói változatát énekeltük. A rózsafüzér imádságát a Szentatya közelgő magyarországi apostoli látogatásának eredményességéért a kiosztott emlékképecskékről végzett könyörgéssel zártuk:

 Mennyei jó Atyánk, gondviselő Istenünk!

Köszönjük, hogy történelmünk során a Szentlélek által

minket is kísérsz.

Vétkeinket megvallva kérjük,

hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Urunkat, Jézus Krisztust!

Ő a mi biztos jövőnk,

Aki azért jött, hogy életünk legyen,

mégpedig békében és önzetlen szeretetben.

Bizalommal kérünk,

hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,

valamint népeink szentjeinek és boldogjainak közbenjárására

a Szentatya, Ferenc pápa közelgő apostoli látogatása

legyen számunkra a kegyelem és az erő forrása,

hogy hitünkben növekedve,

egymással és a szomszédos népekkel kiengesztelődve,

békességben élve és reménnyel építve földi hazánkat,

parancsaidat hűségesen teljesítve eljussunk Hozzád,

Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, a Szentlélekben. Ámen.

 A szentmise szentzáró áldása előtt szentségimádás volt, amelyben így imádkoztunk: Uralkodó Urunk és Istenünk! Jézus Krisztus - életünk és halhatatlanságunk forrása! Te, aki jóságodnak túláradása folytán az idő teljességében testbe öltöztél, megfeszítettél, érettünk, hálátlanokért és megtévelyedettekért magadat feláldoztad és a bűn által megrontott természetünket megújítottad - irgalmazz nekünk!

 Hajolj le hozzánk és hallgasd meg esdő szavunkat!  Vétkeztünk, Urunk! Vétkeztünk az ég ellen és Te ellened, s nem vagyunk méltók, hogy dicsőséged magasságába föltekintsünk!

Köszönjük, hogy hosszan tűrő és nagyirgalmú vagy, s megtérésünket óhajtván nem engedtél elveszni minket bűneinkben. Prófétáid által üzensz: nem akarom a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen. Ezért Urunk, bár az égre és a földre, sőt, a mulandó életre is méltatlanok vagyunk, de mérhetetlen jóságodban bízva ismét Hozzád sietünk, és Eléd borulva kérünk: irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz Urunk a Te népednek, Mindenekelőtt azért, hogy elhanyagoltuk az ifjú nemzedékek katolikus nevelését. Bűnbánattal megvalljuk, hogy gyermekeink és unokáink életében minden fontosabb volt számunkra, mintsem életszentségük. Okos, ügyes, művelt gyermekeket akartunk és nem szenteket. S az eredmény? Keserves: széthullott családok sokasága, szabados szerelem, könnyelmű, felelőtlen élet…

 Urunk és Istenünk! Segítsd felismernünk a bűnbánat és az engesztelés fontosságát és újból megélni Pál apostol reménykeltő figyelmezetését: Ahol elhatalmasodik a bűn, ott, túlárad a kegyelem. (vö. Róm 5,20). Fogadj vissza bennünket, emberszerető Krisztusunk, mint ama bűnös asszonyt, a vámost és a jobb latort! Irgalmadban bízva borulunk Eléd, aki azt mondottad: Aki eszi az én Testemet és issza az én Véremet, az, bennem marad és én őbenne. Kegyelemezz nekünk, Urunk, és bár bűnösök vagyunk, ne utasíts el magadtól minket, hanem tégy velünk nagy irgalmad szerint és legyen a Te Szentséged gyógyulásunkra, üdvözítésünkre, lelkünk és testünk megszentelésére!

 Legszentebb Tested és Véred mentsen meg minket a Sátán minden támadásától és csalárdságától. Szolgáljon életünk megjobbítására: az erényekben és a tökéletességben való előrehaladásunkban, az örök élet útravalójául, félelmetes ítélőszéked előtt kedvesen fogadott védelmünkre. Segítsen bennünket odáig eljutni. Egyházad tanítása által vezessen minket igazi életszentségre, hogy életünk mások számára is fény és világosság legyen, s így egyre többen ismerjék, szeressék, áldják és dicsőítsék szent Nevedet, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és éltetsz, most és mindörökkön, örökké. Ámen.

 A szentmise végén Király Antal, templomatya mondott köszönetet, hogy ismét együtt imádkozhattunk, határon innen és határon túl, kérve, hogy kitartásunk és elkötelezettségünk eredményes és maradandó legyen. Tisztelettel közölte azt is, hogy legközelebb itt Bodollón, április 13-án, húsvét hete csütörtökén - délután félöt órai kezdettel találkozunk.

 Születésnapja alkalmából ismételt megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöttük a jubiláló Fábry Péter atyát, perényi plébánost, a szepsi esperesi körzet esperes helyettesét. Kívánva neki, hogy továbbra is olyan lelkiismeretesen és odaadón végezze papi hivatását, amint azt eddig is tette. Viselje továbbra is gondját az Úr nyájának, legyen ezután is jó pásztor és odaadó lelki vezető. Hasonlóképpen köszöntöttük jubiláns Ferdinánd testvérünket is és mindenkit, akik áldozatot hoztak templomunkért és közösségünkért. Legyünk ezután is egymás támogatói.

 Megválasztása jubileumán a pápai himnusz közös énekelésével köszöntöttük a Szentatyát, Ferenc pápát – tartsd meg Isten szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját…