Őszentsége XVI. Benedek pápa emlékére...

Gábor Bertalan | 2022. január 1.
Őszentsége XVI. Benedek pápa emlékére...

2022. december 31-én kilencvenöt éves korában, elhunyt XVI. Benedek emeritus pápa, aki teológusként, bíborosként, hivatalban lévő, majd visszavonult pápaként meghatározó személyisége volt Egyházunk életének. Világosságot és derűt sugárzott még gyengesége és betegsége éveiben is. Személyében korunk legnagyobb katolikus teológusa távozott közülünk.

Érezte, értette az idők jeleit. Szívében hordozta a II. Vatikáni Zsinatot, amelynek – szakértőként – még résztvevője volt. Látta az Egyházunkat, Európát és az emberiséget fenyegető veszélyeket, de tisztában volt a megnyíló távlatokkal és reménységünk okával is. Tudta, hogy a hit területén is létezik igazság, és hogy azt szeretetben kell képviselni. Ugyanakkor utolsó nagy enciklikájában (Caritas in veritate) hitet tett amellett, hogy a társadalmi téren megnyilvánuló szeretet is az igazságban gyökerezik, ebből nyeri hitelességét: a társadalomban meghirdetett Krisztus szeretetének igazságát.

Igazi európai volt. Tudta türelmesen meghallgatni mások véleményét. Döntései során figyelembe is vette az így felmerült szempontokat. A párbeszéd embere volt. A merev formalizmus éppúgy távolt állt tőle, mint a kislelkű önfeladás. Jürgen Habermas-szal folytatott dialógusa világnézetünk és kultúránk alapvető kérdéseivel nézett szembe. Jól ismerte és értette magyar népünk gondjait és örömeit, szeretettel és érdeklődéssel kísérte a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményeit is – nyilatkozta róla Erdő Péter bíboros.

Hangsúlyosan érvényesek Ferenc pápa róla mondott szavai: mindnyájan éreztük spirituális jelenlétét, tudjuk, hogy imáival kísérte az egész Egyházat (…) teológiai munkássága mindvégig gyümölcsöző és hatékony volt”.

Jelmondata: Cooperatores Veritatis – Az Igazság munkatársai volt, ami azt sejteti, hogy a teológia tudomány művelését nem csupán a vágyak és a vélemények hullámzásaként fogta fel, hanem az igazság őszinte, módszeres és szenvedélyes kereséseként. A katolikus hitet korunk változó emberéhez közelítő nyelven közvetítette, de azonosságát és folyamatosságát megőrző, igaz tanításként megélten és előadva. Ennek az igazságnak az alapja és teljessége maga Jézus Krisztus, aki valódi történelmi személy, akinek a tanítását, életét, halálát és feltámadását történeti forrásokból és az Egyház hagyományából valóban megismerhetjük. Ezért írta Benedek pápa – teológiai munkásságának betetőzéseként – A Názáreti Jézus című könyvét, ami bölcs üzenet és megerősítés mindnyájunk számára.

Első ünnepélyes pápai szentmiséjének homíliájában az Úr Jézusról úgy beszélt, mint aki Jó Pásztorként megkeresi és vállára veszi az eltévedt bárányt. Ez az eltévedt bárány – mondta – maga az emberiség! 

Köszönet és hála, hogy boldogemlékű emeritus Szentatyánk, XVI. Benedek a Jó Pásztor nagyszerű küldetésében volt hűséges munkatárs, akinek a szolgálatát most nekünk, ma, itt és most élőknek kell tovább cselekedni. Bízunk és reméljük, hogy Benedek pápa immár a Mennyei Atya házából kíséri imájával az üdvtörténet nagy műnek beteljesítését.

Őszentsége 2006. szeptember 30-án Gábor Bertalan szepsi esperes-plébánost udvari káplánjai sorába emelte. 1945 után a kassai főegyházmegyében magyar nemzetiségű lelkipásztorként ilyen magas szentszéki kitüntetésben elsőként ő részesült. Az erről szóló okirat itt látható.

.