Kedves áldozat a világ üdvösségéért…

Gábor Bertalan | 2022. június 18.
Kedves áldozat a világ üdvösségéért…

Hála Istennek, 2022. június 18-án immár 10. alkalommal templomunkban is találkoztunk, hogy az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus budapesti titkárságának ösztönzésére, hálát adjunk és köszönetet mondjunk a kapott kegyelmekért. Külön köszönet mindazoknak, akiknek segítségével megvalósulhatott, hogy templomunkban ma 73 regisztráltak a közös imára.

 Köszönjük, hiszen Urunkat, Jézus Krisztust, az értünk emberré lett Üdvözítőt arra küldte és arra szentelte fel az Atyaisten a Szentlélek által, hogy az Atya képmása legyen a világban, és hitelesen kinyilatkoztassa őt. Az Úr Jézus pedig hűségesen teljesítette ezt a küldetést, egészen odáig, hogy a rá váró kínszenvedést és kereszthalált is ellenségeiért s a bűnök bocsánatára ajánlotta fel.

 „Szentmiséje”, áldozatbemutatása során neki is meg kellett tapasztalnia a legmélyebb testi-lelki szenvedést, az Atyától és az emberektől való teljes elhagyatottságot, de ezeket nem tehetetlenül szenvedte el, hanem az Atya iránti hódolata, szeretetszolgálata jeléül. Paradox módon éppen a halála előtti pillanatban, akkor, amikor utolsó szavával kimondta: „Beteljesedett!” Ezzel jelezte a legjobban, hogy benne lakik az istenség egész teljessége, hiszen – áldozattá lett a világ üdvösségéért.

 Voltaképp ebben a szeretetcselekedetben megmutatkozó áldozati szférában van minden emberi élet igazi értelme és értéke is. Ezen belül a krisztusi papság különösen is konszekrált, áldozati életformája. A pap ugyanis nemcsak akkor pap, amikor misézik, prédikál vagy gyóntat, de egész lényével azonosul az áldozatot bemutató Főpappal, a tökéletes Áldozattal, testében-lelkében megjelenítve, hogy kizárólagosan Istenhez tartozik. A pap Krisztus jelenlétének szolgája.

 A bűntől sebzett emberi természetünk - értelemszerűen - ettől ösztönösen visszariad. De tudjuk, hogy mindazok, akik komolyan keresik és követik Isten akaratát, igaz tapasztalatot szereznek arról, hogy a Krisztus Urunk áldozatában való részesülés, még ha olykor fájdalommal jár is, mérhetetlen boldogság forrása.

 Imádkozzunk: Urunk, Jézus Krisztus, örök Főpap, hálát adunk Neked az Egyház mélyén lévő isteni miliőért, a kinyilatkoztatás és a szentségek világáért, amellyel papjaink szolgálata által minket is meg akarsz szentelni az igazságban, hogy részt vehessünk örök áldozatodban. Tégy minket alkalmassá Szentlelkeddel nemcsak arra, hogy hirdessük szent evangéliumodat, hanem arra is, hogy a Neked átadott életünkkel kedves áldozatot mutassunk be Istennek, az Atyának, a világ üdvösségéért. Ámen.