Isten kegyelméből...

Gábor Bertalan | 2024. március 30.
Isten kegyelméből...

Nagyszombaton az Anyaszentegyház egész nap Urunk Jézus Krisztus sírjánál időzik, ahol szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A templomokban semmiféle szertartás nem végezhető. A szentáldozást is csak a haldoklóknak szabad kiszolgálni. Az ünnepi liturgia csak naplemente után végezhető. Kivételt képez a húsvéti eledelek megáldása. Mivel – hála Istennek – a szűkebb pátriában még elevenen él a húsvéti eledelek megáldatása és közös fogyasztása az ünnepi asztalnál – ezért a filiális egyházközségekben, szombat délután történik az áldás. Szepsiben vasárnap korareggel. Megható látni, hogy sokan jönnek: mama, leánya és unokája, de apa, fia és annak utódja is.

 A templomban a liturgiánk menete a következő volt: a rövid fényünnepség után az Egyház bízva Isten szavában és ígéretében, arról elmélkedett, hogy milyen nagy csodatetteket művelt az Úr kezdettől fogva népével egészen addig, amíg az Úr Jézus feltámadása által a keresztségben újjászületett tagjaival együtt nem részesedik a terített asztal ajándékából.

 A templomban minden fényforrást eloltottak. Esperesplébánosunk a segédkezőkkel a szertartás kezdőhelyére vonult, ahol megáldotta az új tüzet és a húsvéti gyertyát. Az új tűzről meggyújtott gyertyával vonult a segédkezőkkel az oltárhoz, örömmel adva tudtul a sötétségbe borult világnak, hogy Krisztus világossága tovaűzi a sötétségek minden árnyát. Lelkipásztorunknak - a Krisztus világosságát hirdető jó hírére - Isten népe: Istennek legyen hála, felkiáltással válaszolt.

 Majd a húsvéti örömének következett. A szív repesedő örömével adtunk hálát a húsvét szent titkáért. Annál is inkább, mivel mi is tanúi lehetünk annak, hogy hűséges az Isten, aki ma is keresi az embert.

 Miután ünnepélyesen elkezdtük húsvéti vigíliát, figyelmes lélekkel hallgattuk meg Isten igéjét. Elmélkedtünk azon, miként mentette meg Isten az Ő népét a régmúlt időkben, és az idők teljességében hogyan küldte el szent Fiát Megváltónkul. Az Ószövetségi Szentírásból meghallgattunk néhány részletet, ahol nyomon követhettük az üdvtörténet egy-egy nagyobb eseményét. Ezzel is bizonyságot nyert Isten, gondoskodó atyai szeretete.

 Aztán a nagycsütörtökön minden ékességétől megfosztott - Krisztust jelképező oltáron, amelyet a mai nap folyamán ismét felékesítettünk - meggyújtottuk a gyertyákat. Esperesplébánosunk ünnepélyes dicsőségére – háromnapi hallgatás után – megszólaltak a harangok, a csengők és felzúgott az orgona.

 Adja Isten, hogy mindnyájunk szívébe ismét visszatérjen az elveszett remény és Krisztusunk feltámadásának erejéből mindnyájan új életet kezdhessünk. Ezt igyekezett megerősíteni a résztvevőkben az ünnepi igehirdetés is, ami után a keresztkút megáldásának liturgiája következett. Először a Mindenszentek litániáját imádkoztuk el, majd lelkipásztorunk megáldotta a keresztkút új vizét és mindnyájan megújítottuk keresztségi fogadalmunkat. Ezáltal a szokásos feltételek mellett teljes búcsút nyerhettünk.

 A szentmise most már úgy folytatódott, mint máskor. Esperesplébánosunk, Urunk, Jézus Krisztus parancsából, kenyeret és bor ajánlott fel, amelyet a Szentlélek erejével – a szeretet bizonyságául – átváltoztatott Krisztus Testévé és Vérévé, hogy mindenki személyesen találkozhasson Vele. Nagy titok ez. Adjunk hálát Istennek, hogy sejtjük ezt a titkot. Legyen minden szentáldozásunk a közös köszönet, a hála és a szeretet jele, mindenért és mindenkiért.

 A záró-áldás előtt Melega Mária önkéntesünk közölte a kedves Hívekkel, hogy a húsvéti eledelek megáldása templomunkban másnap reggel 7 órakor kezdődik. Ne felejtsük el, hogy holnap virradóra megkezdődik a nyári időszámítás. Lefekvés előtt állítsuk át az óráinkat – figyelmeztetett és arra is, hogy az ételszentelés befejeztével a szokásnak megfelelően – Szent Pál apostol buzdítása szerint, aki az oltárt szolgálja, részesüljön az oltár adományaiból – a kedves hívek, Isten dicsőségére adakozhatnak a templom javára. Adományaikat elhelyezhetik a templom kapujában kihelyezett zárt perselybe. Adományaikat előre is köszönjük – mondta.

 Hasonlóképpen köszönjük a honlapunkon feltűntetett - a plébánia számlaszámlájára - küldött adományokat is. Ezúton is köszönünk, minden megértő és jó szándékkal adott, illetve küldött adományt.

 Köszönjük, hogy a szent három napot lélekben együtt ünnepeltük. Imádkozzunk, könyörögjünk és tegyünk meg továbbra is mindent Isten dicsőségre, az Egyház javára és lelkünk üdvösségéért.

 Végezetül a közép-európai hagyományokhoz híven templomunkban is a feltámadás szertartása következett, amelynek végén az Anyaszentegyház szentségi áldását fogadtuk, hogy a jóban megmaradjunk, védjük egymás testi - lelki épségét, örök üdvösségünkön munkálkodni soha meg ne szűnjünk, s úgy éljünk, hogy Isten kegyelméből elérjük életünk célját – az örök üdvösséget.