Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodolló - 2022

Gábor Bertalan | 2022. január 13.
Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodolló - 2022

Az idei első engesztelő imatalálkozót Bodollón 2022. január 13-án tartottuk, sorrendben immár 230. alkalommal, ami közel 20 éve minden hónapban rendszeressé vált. A határzár és a szigorított járványügyi előírások miatt a templomban aránylag kevesen voltak, de a technikusok jóvoltából a világháló különböző csatornáin sok százan. Ezúton is köszönjük a becses érdeklődést. Hasonlóképpen köszönjük technikusaink áldozatkészségét.

A határ mindkét oldaláról érkezők és az érdeklődők száma is azt bizonyítja, hogy zarándokok értik az idők jelét: szükségünk van egymásra, mert egymásra bízott bennünket a Gondviselés. Az idén, októberben lesz 20 éve, hogy minden hónap 13. napján ide zarándokolunk, a Szűzanya iskolájába, hálát adni, köszönetet mondani, erőt, bátorítást és kitartást kérni mindennapi keresztjeink méltó viseléséhez. Ismerős számunkra az Úr Jézus figyelmeztetése: „Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.” (Jn 4,48). A húszéves kitartó zarándoklásunk JEL, egy kisebb csoda, ami többek között püspökeink, papjaink és zarándokaink sokaságának határokon átívelő látogatásában, a szentélyünk liturgikus terének szebbé tételében és a hívek egész seregének lelki megújulásában is megnyilvánult.

A szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka a 45. születésnapját ünneplő Dr. Száraz János nagykaposi esperesplébános volt. Vele együtt miséztek a környék papjai, többek között más jubiláns is Hornyák Péter, nyugalmazott görög katolikus parókus, aki ebben a szentmisében mondott köszönetet élete 72, házassága és közelgő pappá szentelése 50 esztendejéért és Fedorka Zsolt, csécsi plébános, aki a napokban ünnepelte 46. születésnapját. Adja Isten, hogy magasztos élethivatásuknak továbbra is odaadó áldozatkészséggel tegyenek eleget: legyenek az élethivatás szent jelei.

A közmondás azt tartja, hogy a szeretet hiteles jele – a másokkal való osztozás. mondta köszöntőjében a szentmise végén Király Antal. Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedésekor nyilvánvalóvá lett az irgalmasság ősforrása, aki azért küldetett, hogy sorstársunk legyen. Osztozzon létünkben. Emberré lett, kora, népe tagja, hogy Őáltala, Ővele és Őbenne az Atya gyermekei és egymásnak testvérei legyünk.

Jézus Krisztus megjelenésében nyilvánvaló lett, hogy mindenkire sok más érték is bízatott: szellemi, lelki kincs – anyanyelv, kultúra, művészet, liturgia, népzene, népszokás, néphagyomány. Mindaz, aki ezen értékeket feladja, önmagát adja fel. Jövőjét és megmaradását. Történelmi küldetését. Ezért is tartjuk rendszeresen ebben a templomban is a fatimai engesztelő imatalálkozó.

Életutunkon mindnyájan zarándokok vagyunk – folytatta. Most is: Isten népeként jelentünk meg, zarándokseregként, hogy egyenlő kötelességeket és jogokat, de ugyanakkor azonos lehetőségeket is kérjünk önmagunknak és minden itt élőnek, mert mindnyájan egy-egy kereszthordozó nemzedék gyermekei vagyunk. De - az evangélium tanítása alapján - hisszük, hogy keresztjeink révén, egy új ígéret hordozói és egyben örökösei is. Ezért, koronavírusos, szétdarabolt, megosztott világunk, földrészünk és népeink lelki egységének megteremtésének érdekében, tegyünk ismét szent fogadalmat, ígéretet: a Szentlélek segítségével azért fogunk továbbra is ténykedni, hogy az igazság melletti kiállásunk, a kölcsönös megbocsátásra és kiengesztelődésre való törekvésünk, az evangéliumi élet iránti hűségünk és tettrekészségünk által, egyre teljesebb legyen köztünk és bennünk az Úr Jézus irgalmas, megbocsátó, szent Szíve szerinti országa.

Király Antal örömét fejezte ki a felett is, hogy jubiláns lelki atyákat köszönthetett a mai találkozón is. A szervezők továbbra is szeretettel hívnak és várnak minden áldozatkész engesztelőt és imádkozót, hogy a belső megtérés külsőleg is láthatóan tanúsítsa az őszinte bűnbánatot és megtérést ahhoz, aki „reményt és jövőt” (vö. Jer 29,11) ígért és adott nekünk is, határon innen és határon túl.

A következő találkozó február 13-án – vasárnap lesz, amikor is kiszolgáltatásra kerül a betegek szentsége. Tisztelettel figyelmeztetjük azokat, akik fel kívánják venni ezt a szentséget, hogy előtte gyónjanak meg.

Az idén, három alkalommal esik a hónap 13. napja – vasárnapra – februárban, márciusban és novemberben. A lelki találkozók ekkor is délután félötkor kezdődnek. Október 13-án nagy vendég érkezik: Dr. Erdő Péter bíboros atya, aki - elfogadva érsekfőpásztorunk Mons. Bernard Bober meghívását – írásban már visszajelezte, hogy örömmel jön ismét közénk, immár harmadszor.

A lelki találkozó Kuzma Norbert, okleveles mérnök közreműködésével a világhálón, Cehelnik István, Simko Imre és Melega Mária önkéntesek segítségével a Mária Rádió komáromi stúdiója révén élőben volt követhető, amiért sokak nevében ismételt nagy köszönetet és hála.