Ezúton is nagy hála és köszönet... 3

Gábor Bertalan | 2024. június 8.
Ezúton is nagy hála és köszönet... 3

2024. június 8-án ünnepélyes keretek között került megáldásra Makrancon a tűzoltózászló, a tűzoltószertár és a Szent Flórián szobor. Az ünnepi beharangozás után a tűzoltók, a ministránsok és a papság az oltárhoz vonult, ahol a szentmise keresztvetéssel, köszöntéssel és bevezetővel vette kezdetét úgy, mint máskor. A bűnbánati liturgiát a zászló és az új emlékszalagok megáldása helyettesítette:

            Mindenható örök Isten! Te helyesnek tartod, hogy szentjeid képmását festmények alakjában elkészítsük, mert így valahányszor testi szemünkkel képmásukra tekintünk és cselekedeteikről elmélkedünk, szent életünk példájának követésére buzdulunk.

Kérünk + áldd meg ezt a zászlót, amelyet szent Flóriánnak, a tűzoltók védőszentjének tiszteletére és emlékezetére készítettünk. Áldd meg + azokat is, akik azt hitvalló lélekkel ünnepségeinken körülhordozzák és azokat is, akik bármi módon áldozatot hoznak értékeink védelmében.

Add kegyelmedet, hogy mindaz, aki Szent Flóriánt tiszteli és kegyes közbenjárását könyörögve kéri, ő érdemeiért és esedezésére oltalmat nyerjen a földön és örök dicsőséget a mennyben, Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

 A szentmise után a tűzoltók és az egyes küldöttségek tagjai kivonultak a templomból, majd ünnepélyesen felsorakozva elvitték a zászlót a tűzoltó szertárhoz, ahol a helyi esperes-plébános örömmel tett eleget a helyi tűzoltó szervezet kérésének, hogy Isten áldását kérje a szertárra, a szoborra és mindazokra, akik kellő tisztelettel állnak majd meg itt előtte, hogy Szent Flórián életpéldájából erőt merítsenek a keresztény hitben való állhatatossághoz, az együttérzéshez és másokért érzett felelősséghez.

 Imádkozzunk – mondta: Mindenható Istenünk! Szavadra minden megszentelődik. Kérünk, add áldásodat + erre a szertárra és szoborra, hogy valahányszor majd rája tekintünk, és Szent Flórián vértanú cselekedeteiről elmélkedünk: a kitartás, a bizalom és a felelősségteljes élet példájának követésére buzduljunk.

Add kegyelmedet, hogy mindazok, aki itt az értékek megőrzéséért tevékenykednek, szented érdemeiért: oltalmat, bátorságot, erőt és kitartást nyerjenek a jócselekedetekben, és ez által egyre teljesebb legyen köztünk, és bennünk a Te országod. Erre kérünk Téged, Fiad a mi Urunk, Jézus Krisztus által a Szentlélekben, mert Te irgalmas és jóságos Atyánk vagy, aki élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké. Ámen.

             Az áldást megelőzőn a Dr. Szalay Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet, amelyben felvázolta a helyi önkéntes tűzoltók elmúlt 100 évének történetét. A szentelés után a helyi kultúrházban különböző kitüntetések átadására került sor, amit ünnepi ebéd követett.

             Ezúton is nagy hála és köszönet, mindenért és mindenkiért…